Πολιτική απορρήτου

Η ιδιοτικότητα σας είναι το μέλημα μας. 

Η BM RATE PARITY LTD, με αριθμό εταιρείας HE409804, είναι μια εταιρεία που λειτουργεί

σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου στις 2 Ιουνίου,

2020 με αριθμό πρωτοκόλου: 569861, αριθμό μητρώου: 26772638. Η εταιρεία αυτή

κατέχει το domain https://www.rateparity.com (εφεξής από κοινού γνωστό ως

“δικτυακός τόπος”).

Διεύθυνση
17H, Χυτρών
1075, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο : +30 210 4101130
Email: privacy@rateparity.com

BM RATE PARITY LTD (εφεξής αναφερόμενη συλλογικά και ατομικά ως

“RateParity”, ” σε εμάς”, “δικό μας” και “εμείς”), είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στην προσφορά υπηρεσιών σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές αλυσίδες για την ενίσχυση των online κρατήσεών τους.

Θεωρούμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ύψιστης σημασίας, τόσο για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας https://www.rateparity.com/ (εφεξής η “ιστοσελίδα”) όσο και για οποιονδήποτε άλλον που μπορεί να επηρεαστεί από τις πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα των οποίων υποβάλλονται σε επεξεργασία από την RateParity στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών (εφεξής και από κοινού “εσείς” και ο “χρήστης”, και στον πληθυντικό “εσείς” και οι “χρήστες”). Στο πλαίσιο αυτό, η RateParity αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα και εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, η RateParity συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, γνωστός και ως Γενικός Κανονισμός Δεδομένων, κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, που καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Σε αυτή τη βάση, η RateParity δημοσιεύει την Πολιτική Απορρήτου της προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την επεξεργασία των δεδομένων τους και τις εφαρμοστέες θεμελιώδεις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρά ταύτα, ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ή υπηρεσίες που ενδέχεται να παρασχεθούν στο μέλλον, στον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν ειδικούς όρους χρήσης με διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες υπερισχύουν της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Όσον αφορά τα παραπάνω, προτρέπουμε όλους τους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να  εξοικειωθούν με τους κανόνες και τις πρακτικές που έχουμε αναπτύξει για την προστασία προσωπικών δεδομένων και να γνωρίσουν περισσότερα για τις σχέσεις μας με τρίτους που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που μας παρέχει μέσω της ιστοσελίδας και, εάν η RateParity επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται, θα σας ενημερώσουμε για τους νέους αυτούς σκοπούς και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εάν απαιτείται. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, παραδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τη Νομική μας Δήλωση.

 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων BM RATE PARITY LTD, με αριθμό εταιρείας HE409804, με εγγεγραμμένη διεύθυνση 17H, Χυτρών 1075, Λευκωσία, Κύπρος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας privacy@rateparity.com, που αντιστοιχεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της RateParity.

 1. Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχουν οι χρήστες;

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: μπορείτε να ρωτήσετε την RateParity εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα δεδομένα σας, και εάν ναι, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά. 

– Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή συμπλήρωσής τους εάν είναι ελλιπή.

– Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: στην περίπτωση αυτή, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις.

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας: Η RateParity θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν πρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους για έναν νόμιμο λόγο ή για την άσκηση ή την υπεράσπιση πιθανών νομικών αξιώσεων.

– Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τα δεδομένα του να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, η RateParity διαβιβάζει τα δεδομένα σας στον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

– Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο χρήστης ασκεί το δικαίωμά του στη διαγραφή, όλα τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τον λογαριασμό του, καθώς και όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένα στο προφίλ τους, διαγράφονται. Ομοίως, σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του στη διαγραφή για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου η RateParity να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, η RateParity υποχρεούται να τερματίσει  τη σχέση της με τον χρήστη, προχωρώντας στη διαγραφή του χρήστη χωρίς ο χρήστης να δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον τους.

Για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οι χρήστες πρέπει να αποστείλουν γραπτή ανακοίνωση στην καταχωρισμένη διεύθυνση της RateParity ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο μέρος 1 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, συμπεριλαμβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις φωτοαντίγραφο της Εθνικής τους Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης.

 1. Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην Κυπριακή Αρχή Δεδομένων

Γραφείο Προστασίας (AEPD)?

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έντυπα που αφορούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο προηγούμενο μέρος επισκεπτόμενοι τον επίσημο ιστότοπο της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_el/ho).

me_el?opendocument).  Αίτηση ενώπιον της Αρχής Ελέγχου: Εάν θεωρείτε ότι η RateParity χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με ακατάλληλο τρόπο, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στον DPO της RateParity ή στην αντίστοιχη Αρχή Ελέγχου. Στην Κύπρο, πρέπει να συμβουλευτείτε τον Επίτροπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  (www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_el/home_el). ?opendocument).

 1. Σε ποιες περιπτώσεις συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τι είδους δεδομένα είναι αυτά;
  Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, “προσωπικά δεδομένα” θεωρούνται κάθε πληροφορία που σας ταυτοποιεί ή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, όπως για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν αποφασίσετε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η RateParity μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τα δεδομένα που εισάγετε σε οποιαδήποτε από τις φόρμες που συμπληρώνετε ή τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω των διαφόρων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της RateParity που είναι διαθέσιμοι για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν αλληλεπιδράτε με την RateParity και όταν συμμετέχετε ή ζητάτε να συμμετάσχετε σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με την RateParity, όπως η παροχή υπηρεσιών ή οι διαδικτυακές έρευνες που αφορούν  τις υπηρεσίες μας- όταν υποβάλλετε αίτηση για μία από τις προσφορές εργασίας μας- όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας και σας ζητείται να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και στην Πολιτική για τα cookies- όταν εγγράφεστε στο ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες χωρίς εγγραφή, όπως η συμμετοχή στις διαδραστικές υπηρεσίες μας.

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει ο ιστότοπός μας από τον υπολογιστή ή την ηλεκτρονική σας συσκευή: Cookies, μόνο για το https://www.rateparity.com/  Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η RateParity χρησιμοποιεί τα cookies, συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών;

Η RateParity ενημερώνει τους χρήστες ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν και τα οποία συλλέγουμε, θα προσδιορίζονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας που ανήκει στην RateParity, και θα χρησιμοποιούνται:

 • Για να ανταποκριθεί σε διαβουλεύσεις ή αιτήματα παροχής πληροφοριών που μπορεί να υποβληθούν από χρήστες,
 • Για να παρέχουμε στους χρήστες, κατόπιν αιτήματος, μια επίδειξη των υπηρεσιών μας,
 • Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τη Νομική ειδοποίηση και τους Όρους και Προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, που έχουν θεσπιστεί μεταξύ RateParity και κάθε χρήστη,
 • Να ανταποκρίνεται σε αιτήσεις για προσφορές εργασίας,
 • Για τη χρήση ή την παροχή υπηρεσιών, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει προηγουμένως εγγραφεί στον ιστότοπο, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του ιστότοπου και τους ειδικούς όρους κάθε υπηρεσίας,
 • Για την εξατομίκευση και τη βελτίωση των εργαλείων και των λειτουργιών του ιστότοπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή τεχνική λειτουργία του,
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει το αντίστοιχο πλαίσιο, να τον ενημερώνουμε μέσω της αποστολής ειδοποιήσεων ή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, το περιεχόμενο των οποίων θα είναι κυρίωςσχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις δραστηριότητες, τα έργα, τις ενημερώσεις και τα νέα χαρακτηριστικά του ιστότοπου,
 • Να τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που μπορεί να απαιτηθεί ή να επιτραπεί από την ισχύουσα νομοθεσία ή για τον σκοπό για τον οποίο έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας.
 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η RateParity μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις: (A)νόμιμους εμπορικούς σκοπούς- (Β) όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας- (Γ) όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της RateParity και (Δ) για οποιονδήποτε λόγο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με σύμβαση της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος.

 1. Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να έχουν εναλλακτικά πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα:

– Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της RateParity ή εκπρόσωποί της που ενεργούν για λογαριασμό της RateParity, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων,

– Ρυθμιστικές αρχές ή τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

– Τρίτα μέρη (πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, ακολουθώντας τις οδηγίες της RateParity). Όλοι οι προαναφερθέντες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο αφού ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να μοιραστούμε τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε σε τρίτους οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα που μας έχετε παράσχει μέσω του ιστότοπού μας και τα οποία καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση σας. 

 1. Πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Η RateParity δεν προβαίνει σε καμία διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια διαβίβαση, η RateParity θα το πράξει μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί  προστασίας δεδομένων. Ανεξάρτητα από τον τόπο όπου συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα ή επεξεργαζονται, η RateParity διασφαλίζει και εγγυάται ότι οι πάροχοι υπηρεσιώνδιατηρούν κατάλληλα επίπεδα διοικητικής, τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για την προστασία των πληροφοριών σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συμβατικών μοντέλων από την RateParity, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy@rateparity.com.